Page loading ... ... Please wait!

banner gif

Cannot store cookies.
Sorry, but in that case your language and font size preferences cannot be saved. :-(

Om dette web-sted

Primært kun for sjov!

Det primære formål med dette web-sted er for mig personligt, at eksperimentere med HTML kode, CSS, JavaScript, CGI-scripts, og i princippet også alle mulige andre former for WEB relateret programmering.

About This Site

Primarily just for fun!

The primary intension with this Site is for me personally to experiment with HTML coding, CSS, JavaScript, CGI scripts, and in principle also all other kinds of WEB related programming.

[ 2013-09-04 ]

Logbog

September 2017:

Natten til d. 18. september 2017 blev min hjemmeside flyttet fra servere hos min tidligere hostudbyder Web10.dk (tidligere StartHotel) til servere hos UnoEuro.com, som har opk√łbt Web10 ApS.

Dette har haft den kedelige konsekvens, at CGI-scripts ikke l√¶ngere underst√łttes Jeg kan derfor ikke l√¶ngere eksperimentere med Perl CGI-scripts her. Derfor har jeg ogs√• skjult l√¶nken til min side til generering af tilf√¶ldige kodeord. Scriptet m√• overs√¶ttes fra Perl CGI til PHP, og det kommer til at tage noget tid.

Heldigvis kan jeg stadig k√łre CGI-scripts p√• den web server jeg har k√łrende p√• min private Macbook PC.

Det er h√łjst t√¶nkeligt, at flytningen til UnoEuro har medf√łrt flere ting, som ikke fungerer. Det m√• s√• blive rettet efterh√•nden, som de viser sig.

December 2013:

Har endelig fået afsluttet konvertering fra "HTML 4.01 Loose" til "HTML 4.01 Strict" og fået løst diverse problemer med at få ting til at virke med både nyeste Firefox, Internet Explorer og Google Chrome på både Windows 8 og Windows 7.

 • Man ender nu de rigtige steder, når man følger links til bogmærker på mine sider.

 • Javascript koden, der implementerer åbning af nye browser vinduer i fire forskellige standard bredder, fra de fire "ikoner" i menu bjælken, fungerer nu med alle tre browsere på både Windows 8 og Windows 7.

  Det forudsættes dog, at brugeren konfigurerer sin browser til at tillade www.clange.dk at åbne pop-up vinduer.

 • Cookies kan nu også gemmes med Internet Explorer på både Windows 8 og Windows 7.

  Det forudsættes dog, at brugeren konfigurerer sin browser til at tillade www.clange.dk at gemme cookies.

  Hovedproblemet med denne funktionalitet var nok, at Internet Explorer i modsætning til både Firefox og Google Chrome tilsyneladende kun accepterer levetider for cookies i hele dage - ihvertfald når man bruger ;expires= formen til at gemme den nye værdi af cookien.

 • Min Pixel Ruler applikation fungerer nu igen som tilsigtet og åbner kun et enkelt "Ruler" vindue i Firefox og Internet Explorer.

August - september 2013:

Påbegyndt ændring af DTD (Document Type Declaration) fra "HTML 4.01 Loose" til "HTML 4.01 Strict" på alle sider.

Beklageligvis betyder det, at "target" attributen til <a></a> HTML tag'et ikke l√¶ngere er gyldigt. Dette medfører, at man ikke l√¶ngere umiddelbart kan specificere, at en link skal åbnes i et nyt vindue. (Ref. seneste ændring fra januar 2012.)

Efter at have bemærket, at Google Chrome, ifølge denne statistik, nu er blevet den mest anvendte browser, vil jeg også teste funktionalitet med denne.

Januar 2012:

Alle links i almindelig tekst på hovedsiden åbner nu et nyt vindue.

Farver defineret i templates/forrest/bodytheme.css ændret fra blå til grønlige nuancer - valgt ud fra farver fundet i baggrundsbilledet til banneret.

Juni 2008:

Alle links er blevet kontrolleret, og "døde" links fjernet, eller erstattet.

Når hovedsiden besøges over internettet erstattes links til manualer (som ellers kun var tilgængelige, når siden blev hentet fra min lokale disk) med links til identiske manualer andre steder på nettet. De tidligere identiske links under "På internettet -> Manualer og andre referencer" er derfor blevet fjernet, og placeringen af nogle sektioner på siden ændret.

Topmenu-bjælken er blevet reorganiseret.

Tidligere fandtes store dele af teksten til siden både i en dansk og en engelsk udgave, selvom de reelt var identiske. Disse sektioner er nu slået sammen, så de kun findes én gang, hvilket har reduceret mængden af data, der skal overføres når siden indlæses, en del.

Fejl og advarsler i forhold til HTML 4.01 standarden er blevet udbedret.

Problemet med link destinationer, som ikke var fuldt synlige under topmenu-bjælken i MSIE, er blevet løst (i hvertfald i MSIE 7) ved at bruge et ekstra setTimeout(keepTargetInView,20); JavaScript kald.

Problemet med, at link destinationer blev scrollet længere og længere ned på siden når browserens Frem og Tilbage knapper blev brugt, er blevet løst, i hvertfald i Netscape 7.2 og Firefox, ved at lagre destinations afstand fra toppen af dokumentet første gang den besøges.

Juni 2008:

Fire nye knapper i top menuen giver ligeså mange muligheder for at justere bredden af browser vinduet:

 1. Til halvdelen af skærmbredden,
 2. Til 3/4 af skærmbredden,
 3. Til fuld skærmbredde,
 4. Til dokumentets bredde, (hvis dokumentet er så bredt, at det ikke passer i vinduet)

Bemærk: At dette kræver, at scripting af browser størrelse/indstillinger er tilladt. Dette kan slås til og fra via (internet) indstillinger i både Firefox og Internet Explorer.

Juni 2008:

Nu kan brugeren justere størrelsen af tekst på siderne ved hjælp af tre nye "knapper" i top menu-bjælken!!! (Mere.)

En ny Hjem link inklusive en undermenu med link til mit CV er blevet tilføjet til top menuen.

Hvis javascript ikke kunne anvendes, så blev "Page loading ... ... Please wait!" meddelelsen vist til evig tid. Dette er nu rettet, så denne bjælke kun vises, mens siden indlæses, hvis javascript KAN anvendes.

Hvis en cookie ikke kunne gemmes, blev brugeren chikaneret af et pop-up vindue med en javascript alert. Dette er nu ændret, så der istedet vises en advarsel i toppen af siden mellem top bjælken og det egentlige indhold af siden. Bemærk: At MSIE mange gange lader til at acceptere en cookie, uden at den kan læses igen senere.)

Før blev en side ALTID indlæst på ny, når brugeren skiftede til andet sprog, selv om indholdet for det nye sprog allerede var til stede. (Dette var nødvendigt for at den tidligere javascript kode, der formatterer topmenu-bjælken, kunne virke.) Nu er javascript koden blevet forbedret så topmenu-bjælken også indeholder alle (begge sprog). Ændring af sprog er nu kun et spørgsmål om at ændre, hvad browseren viser ved at ændre CSS fra javascript. Selvfølgelig undtagen når indholdet for forskellige sprog findes i forskellige HTML kilde-filer.

December 2006:
Siderne så forfærdelige ud, hvis ikke Javascript koden kunne eksekveres. Dette er nu forsøgt gjort bedre. Kun engelske tekster vises, hvis der er både engelsk og dansk tekst tilstede. Og forklaringen til den stakkels bruger er forsøgt gjort mere forståelig.
December 2006:
Menubjælken med drop-down menuer, der hidtil har ligget fast lige under top banneret, følger nu med ned og op, når der scrolles på siden, og hvis der hoppes til et andet sted på siden, via et link. Der er fosøgt at tage højde for at link destinationen (target) ikke skjules af den medfølgende menu bjælke, men det virker ikke ubetinget. Specielt ikke med IE7. :-((
December 2004:
Det er nu muligt at have undermenuer til drop-down menuerne til topbjælken.
Oktober - November 2004:
Problemet med overlappende højre margen er nu løst, ved at inkludere højre margen i samme tabel, som indeholder det primære indhold til siden.
Oktober 2004:

Alle farver og fonte er nu bestemt fra Style Sheets. Desuden er de nyeste siders opdeling i felter nu skabt ved hjælp af HTML DIV tags og Style Sheets istedet for ved hjælp af tabeller. Som en følge af ændringerne, skalerer siderne nu til browser vinduets størrelse, i stedet for at synes fastlåst til minimum bredden på 600 pixels. Samtidigt med den udviddede brug af Style Sheets, er der skabt et sæt specielt til brug ved udskrift. Dette udelader bjælken med højre margen, menubjælken i toppen af siden, og de fleste farver ved udskrift, og fokuserer dermed på det egentlige tekst indhold på siderne. Samtidigt medfører dette at udskrifter fra Netscape browsere og Internet Explorer ser næsten identiske ud, hvilket absolut ikke var tilfældet før.

PROBLEM! Hvis contents området indeholder tekst, som ikke kan brydes rundt og er bredere end det område indenfor vinduet, der er efterladt af bjælken med højre margen, udvides body til dokumentet ikke automatisk. Dette medfører at teksten skjules bag bjælken med højre margen, og at der ikke opstår nogen scroll bar i bunden af vinduet.

Oktober 2004:
Bredden af "body" på sider ændret fra 780 pixels til 600 pixels, for at gøre det muligt at se hele bredden uden scroll bar i en MSIE browser på en skærm med 640 pixels in bredden.
Oktober 2004:
Menuer i top-bjælke skabt ved hjælp af CSS istedet for som JavaScript kode. Dette indebærer, at siden ikke længere vises pænt i Netscape browsere fra v.4.7 og ældre.
September - oktober 2004:
Eksperiment med Style Sheets.
August - september 2004:
Ny skabelon for sider udviklet.

Change Log

September 2017:

The night of September 18, 2017, my website was moved from servers at my former host provider Web10.dk (formerly StartHotel) to servers at UnoEuro.com, which has acquired Web10 ApS.

This had the unfortunate consequence that CGI scripts are no longer supported. Thus, I can no longer experiment with Perl CGI scripts here. For the same reason, I've also hidden the link to my Random password generator. The script must be translated from Perl CGI to PHP, and that will take some time.

Fortunately, I can still run CGI scripts on the web server I have running on my personal Macbook PC.

It is highly conceivable that the move to UnoEuro has led to several other things that do not work. They have to be corrected as they appear.

December 2013:

Have finally managed to finish the conversion from "HTML 4.01 Loose" to "HTML 4.01 Strict", and solve various problems getting things to work with both the latest Firefox, Internet Explorer and Google Chrome browsers on both Windows 8 and Windows 7.

 • You now end up in the right places, when you follow the links to bookmarks on my pages.

 • The Javascript code that implements the opening of new browser windows in one of four different standard widths from the four "icons" in the menu bar now works with all three browsers on both Windows 8 and Windows 7.

  It is presumed, however, that the user configure his/hers browser to allow www.clange.dk to open pop-up windows.

 • Cookies can now be saved with Internet Explorer on both Windows 8 and Windows 7.

  It is presumed, however, that the user configure his/hers browser to allow www.clange.dk to save cookies.

  The main problem with this functionality propably was that Internet Explorer, as opposed to both Firefox and Google Chrome, apparently only accepts lifetimes of cookies in whole days - at least when using the ; expires = form to store the new value of the cookie.

 • My Pixel Ruler application now works as intended again and only opens a single "Ruler" window in Firefox and Internet Explorer..

August - September 2013:

Started modification of DTD (Document Type Declaration) from "HTML 4.01 Loose" to "HTML 4.01 Strict" on all pages.

Unfortunately, this means that the "target" attribute to the <a></a> HTML tag is no longer valid. This means that you no longer can immediately specify that a link shall be opened in a new browser window. (Re. recent change from January 2012.)

Having noticed that Google Chrome, according to this, has now become the most widely used browser, I will also test functionality with this browser.

January 2012:

All links in normal text on the main page now opens a new browser window.

Colors defined in templates/forrest/bodytheme.css have been changed from bluish into greenish nuances - chosen from colors found in the background image for the banner.

June 2008:

All links have been checked, and dead links removed or replaced.

When the main page is browsed from the internet links to manuals, that previously only was available when the page was browsed offline on my PC, have been replaced by links to identical manuals located elsewhere on the internet. The links to identical manuals previously located in the "From the Internet -> Manuals and other References" section have therefore been removed, and the location of some sections on the page has been changed.

The top menu bar has been reorganized.

Previously large parts of the text for the main page were present in a Danish and an English section, even though these were actually identical. Now these sections have been made into single "multilingual" sections, which have reduced the amount of data to be transferred when the page is loaded quite a bit.

Errors and warnings in relation to the HTML 4.01 standard have been remedied.

The problem with link targets, which were partly covered by the top menu bar when using MSIE, has been fixed (at least for MSIE 7) by introducing an extra setTimeout(keepTargetInView,20); JavaScript call.

The problem of link targets being scrolled further and further down each time revisited using the back and forward buttons of the browser, has been solved - at least for Netscape 7.2, and Firefox - by storing the page Y offset of the anchor the first time the anchor is visited.

June 2008:

Four new buttons in the top menu bar offer the same amount of possibilities to adjust the width of the browser window:

 1. To the half of the screen width,
 2. To the 3/4 of the screen width,
 3. To the full screen width,
 4. To the width of the document, (if the document is too wide to fit inside the window)

Notice: That this requires scripting of browser size/controls to be enabled. This can be enabled and disabled in (internet) options in both Firefox and Internet Explorer.

June 2008:

Now it's possible for the user to adjust the size of text on these pages using three new "buttons" in the top menu bar!!! (More.)

A new Home link including a submenu with a link to my Resume has been added to the top menu.

If JavaScript couldn't be executed then the "Page loading ... ... Please wait!" bar was shown forever. This has now been corrected so that this bar is shown while the page is loading, only if JavaScript CAN indeed be used.

If cookies couldn't be saved, the user was harassed by a pop up window showing a JavaScript alert warning. This has now been changed. Instead a warning is shown on the top of the page between the top bar and the main body text for the page. (Notice: That MSIE many times appear to accept a cookie, but without being able to retrieve the cookie later on.)

Previously the current page was always reloaded, when the user switched language, even when the contents for the new language already were present. (This was required by the old JavaScript code formatting the top menu bar.) Now the JavaScript code has been improved so the top menu bar contain all (both) languages. Changing language is now only a matter of changing what is shown by the browser using JavaScript to modify CSS rules. Except of course when the content for different languages is located in different HTML source files.

December 2006:
The pages looked awful if the JavaScript code couldn't be executed. An attempt to improve this has now been made. Only the English text is shown if both English and Danish texts are present. Also the explanation to the poor, unlucky user has been attempted to be made easier understandable.
December 2006:
The menu bar with drop down menus, which have had its fixed location below the top most banner until now, is now kept in view when you are scrolling down and up on the page, and if you are jumping to another location in the document through a hyperlink. The effect that this would cause the link target location to be hidden by the menu bar, has been attempted to be taken care of, but it is not always working properly. Especially not with IE7. :-((
December 2004:
Added sub menus to the drop down menus in the top menu bar.
October - November 2004:
The problem with the right margin covering other contents on the page has now been fixed by including the right margin in the same table as contain the primary contents for the page.
October 2004:

All colors and fonts are now defined by Style Sheets. Also most of the different areas of the newest pages are defined using HTML DIV tags and Style Sheets, instead of tables. As a result of the changes the page now scales to the browser size, instead of seeming fixed at the minimum width of 600 pixels. As part of the effort with Style Sheets a special set of Styles for printing has been created. This omits the right margin bar, top menu bar, and most colors when printing, thus concentrating on the textual contents of the pages. At the same time print outs from Netscape browsers and Internet Explorer looks almost identical, which they certainly didn't before.

PROBLEM! If the contents area includes text which cannot be wrapped and is wider, than the area available within the window space left by the right margin bar, then the width of the body isn't expanded. Consequently the text is hidden behind the right margin bar, and no scroll bar is generated at the bottom of the window.

October 2004:
The body width of pages changed from 780 pixels to 600 pixels, in order to make it possible to browse the pages without a bottom scroll bar in a MSIE browser on a screen with 640 pixels in horizontal resolution.
October 2004:
Menus in top-bar implemented with CSS instead of using JavaScript code. This means, that the page no longer will display nicely in Netscape browsers from v.4.7 and older.
September - October 2004:
Experimenting with Style Sheets.
August - September 2004:
New template for this site.

[ 2017-09-19 ]

Kendte problemer

Known problems

Der er sikkert adskillige problemer med disse sider, som jeg ikke er eller har været opmærksom på, afhængigt af hvilket isenkram, operativ system, og hvilken browser man bruger til at læse dem fra.

There probably are several problems with these pages that I am or have not been aware of depending on the hardware, operating system, and browser you are using when reading them.

Der er nok også flere problemer jeg har observeret undervejs, men ikke har noteret mig eller har ignoreret, fordi jeg har været optaget af andre ting, og som derfor ikke er nævnt i nedenstående liste.

There probably are also problems I have observed along the way but haven't noted or have ignored, because I've been preoccupied with other things, and therefore are missing in the list below.

Imidlertid er der i øjeblikket ingen problemer, jeg kender til, som er store nok til, at jeg arbejder på at løse dem.

However, there are currently no problems I know of which are so serious that I will work to find aolution.

[ 2013-12-12 ]

To sprog

En del af teksterne til disse sider findes både i en dansk og en engelsk version.

Hvilken version der vises, afhænger i første omgang af hvilke(t) sprog, der er valgt som det/de foretrukne i browserens instillinger. Ved at klikke på flaget i øverste del af højre margin kan man imidlertid vælge at få vist siden i en/den anden sprog version. Dette kræver, at JavaScript kode har adgang til at gemme en "cookie" på læserens PC.

Skulle enkelte tekster være på engelsk, mens resten er på dansk, skyldes det sandsynligvis, at jeg har valgt først at udtrykke mig på engelsk om det aktuelle emne, og endnu ikke har nået/giddet at oversættte til dansk.

Jeg er desværre ikke ufejlbarlig, så i sjældne tilfælde kan det i teorien selvfølgelig eventuelt også tænkes at skyldes en "bøf" fra min side i koden på siden ...

Two Languages

Part of the text contents for these pages are written both in an English and a Danish version. (Readers with good knowledge about English, will not be surprised to learn that my native language is Danish.)

Which language version that is shown to the reader, basically depends on the language preferences set in the browser. However you can select an/the other language (for these pages only) by clicking on the small flag shown in the upper part of the right margin of the page. This requires that JavaScript code is permitted to store a "cookie" on the reader's PC.

Should a few texts be in Danish while the rest are in English, this is most likely because I haven't had the time, urge, or energy to get the text translated yet.

Unfortunately I'm not perfect so in rare circumstances it is of course, in theory, also possible that I have made an error in the HTML code for the page ... ;-)

[ 2004-09-20 ]

Roderi

Disse sider kan virke rodet. De tjener flere forskellige formål. Hovedsiden fungerer som min hovedside i min browser på min private PC. Også når PC'en ikke er forbundet til internettet. Derfor indeholder hovedsiden flere links til ting og sager på min private PC, som ikke er tilgængelige via internettet. Den indeholder også links til mange mere eller mindre mærkværdige sider ude på det "store, stygge" internet, som jeg af den ene eller anden grund finder interessante nok, til at jeg gider at tilføje en fast hyperlink til dem på min hoved-side. Desuden er der praktiske links til forskellige myndigheder, organisationer og firmaer. Mange af disse links ønsker jeg også at have let tilgængelige, når jeg er væk fra min PC. Derfor er denne side også min hjemmeside på internettet. Endelig er formålet med min hjemmeside på internettet, at afprøve forskellige ting med hensyn til internet og design af web-sider. Blandt andet HTML, Dynamisk HTML, programmering i JavaScript, Java, Perl og andre programmeringssprog, brug af databaser, CGI-scripts, med mere. Kort fortalt sker der konstant ændringer, og det kan være svært at opretholde en fast ordnet struktur.

Ved at publicere disse ting på internettet håber jeg, at andre måske også kan finde noget af interesse, til morskab eller tidsfordriv ved at snuse lidt rundt.

Messy Site

These pages may appear messy. They serve several purposes. The main page is my main browser page on my personal PC. Also when the PC is not connected to the internet. Consequently the main page contains several links to stuff on my personal PC, which are not accessible from the internet. It also contain links to several more or less strange sites on the "big, bad" internet, which I for some reason find so useful or interesting, that I bother to add a link to it on my main page. Furthermore it contains useful links to various authorities, organizations, and companies. Many of these links I like to have available, when I'm not at my personal PC, and consequently this page is also my home page on the internet. Finally the intention with my home page on the internet is to test various designs and techniques related to internet and web pages. This includes HTML, Dynamic HTML, programming in JavaScript, Java, Perl and other programming languages, Database techniques, cgi programming, and more. In brief changes are constantly made and it can be difficult to maintain a firm, orderly structure.

By publishing this on the Internet, I hope that other might find something of their interest, or for their amusement, or entertainment by peeking around a little.

[ 2008-06-22 ]

Stor skrift ?

Hvis man syntes skriften på disse sider er rigeligt stor, så kan det skyldes, at jeg til dette web-sted principielt har valgt,  at lade læserens egne browser-indstillinger styre størrelsen, og iøvrigt har stræbt efter, at den mindste tekst også skal være rimelig let læselig.

Jeg syntes, det er et problem, at nogle web-sites (selv web-sites der må formodes at være designet af professionelle) tilsyneladende definerer skriftstørrelsen i pixels, points eller andre absolutte enheder. Dette gør det umuligt eller, i bedste fald, vanskeligt for brugeren, at justere skriftstørrelsen, så den passer til brugerens syn og platform (hardware, operativ system, og browser).

Hvis det så alligevel lykkes at justere skriftstørrelsen, så den virker fornuftig i forbindelse med én web-site, så skal det nok passe, at der er flere andre web-sites, hvor skriftstørrelsen er håbløst stor eller lille!

Det ville være meget nemmere for brugerne, hvis alle web-designere undlod at "pille" ved den grundlæggende skriftstørrelse, og kun brugte skriftstørrelser, der er relativt større eller mindre i forhold til denne.

Dette er hoved-årsagen til, at jeg i tre-fire-fem år stædigt har holdt fast i dette princip, i forbindelse med denne, min private, web-site.

Nu (maj-juni, 2008) har jeg imidlertid erkendt, at sådan er og bliver verden ikke skruet sammen. Derfor har jeg, i lighed med flere andre web-sites, gjort det muligt for brugeren at justere skriftstørrelsen alene for denne web-site ved at tilføje nogle små justeringsknapper ("-", "+" og "R") i den menu-bjælke, som altid burde blive vist i toppen af vinduet. I hvertfald hvis browseren er en nyere version af Firefox eller Microsoft Internet Explorer! (Hvilket skulle dække ca. 90% af alle brugere på tidspunktet, hvor dette skrives.)

Hvis brugerens indstillinger i browseren tillader det, gemmes skriftstørrelsen i en cookie, således at den huskes (i et år, hvis den ikke slettes på anden vis).

Af en eller anden, for mig uforståelig, årsag, lader standard skriftstørrelsen i Microsoft Internet Explorer til altid at være forholdvis stor, i forhold til det som designere af web-sider normalt syntes at foretrække. (Det er endnu ikke lykkedes undertegnede at finde ud af, hvordan man om muligt kan ændre standard skriftstørrelsen i Internet Explorer. Man kan vælge største, større, medium, mindre, eller mindste skriftstørrelse, men hvordan man eventuelt kan ændre størrelsen af det som IE betegner som medium-/mellem-størrelse, står hen i det uvisse!)

På nyere Microsoft Windows systemer med skærme med høj opløsning, er det muligt at fortælle Windows, at skærmen har højere opløsning. Se artiklen:
Adjusting Scale for Higher DPI Screens
på msdn.microsoft.com.

På min egen Dell PC med 1680x1050 pixels i skærm opløsning, var Display DPI sat til "Large size (120 DPI)" og samtidigt var UseHR under HKEY_CURRENT_USER; Software; Microsoft; Internet Explorer; Main i Registry sat til "1". Resultatet var at Internet Explorer forstørrede billeder vist i browseren med 125%. Selvom det i teorien måske virker fornuftigt nok, så ødelagde det billedkvaliteten temmeligt meget, så jeg har ændret HKEY_CURRENT_USER; Software; Microsoft; Internet Explorer; Main; UseHR til "0", UDEN AT ÆNDRE Display DPI! Dette hjalp på kvaliteten af grafik, men det ændrer dog tilsyneladende IKKE den skriftstørrelse, der anvendes af Internet Explorer - ØV! Som sædvanlig tror udviklerne hos Microsoft åbenbart, at de er i besiddelse af "de vises sten"! Der er helt åbenbart IKKE nogen kendt metode til at ændrer standard skriftstørrelsen, der anvendes til tekststørrelsen "Medium" i Internet Explorer 6!

Så hvis man syntes, at skriften på denne side er relativ stor, så kan det altså skyldes, at man er vant til at se sider designet primært med henblik på at blive vist i Internet Explorer browseren.

---
Efter min beskedne mening, burde designere af web-sider afholde sig fra at definere størrelsen af skrifttyper i points eller pixels, for al anden tekst en logo'er, varemærker, og lignende!
---

Jeg skal så straks skynde mig at indrømme, at jeg har begået samme fejltagelse, med hensyn til at bruge fuldstændig låste skriftstørrelser, på nogle af de ældre sider til denne site. Beklager ...

Large Font Size ?

If you think the text on these pages is fairly large, then it may be because I for principle reasons have chosen to let the browser settings of the user control the size of the text, and at the same time aimed at making even the smallest text fairly easy readable.

I think it is a problem that some web sites (even web sites which must be assumed to have been designed by professionals) apparently defines the size of text in pixels, points, or other absolute lengths. This makes it impossible or, in the best case, difficult to the user to adjust the text size to suit his/her eyesight and platform (hardware, operating system, and browser).

Then if you successfully get the text size adjusted to be sensible when viewing one specific web site, then it wouldn't surprise if there were several other web sites that is shown with hopelessly large or small text sizes.

It would be much easier for users if all web-designers would resign from "fiddling" with the basic text size and only used text sizes that are relatively larger or smaller than this.

This is the main reason for me to, during three-four-five years, stubbornly holding tight to this principle in relation to this personal web site.

Now (in May-June 2008) I have finally realized that this is not the way the world is going to be put together. Consequently I have, like several other web sites, made it possible to adjust the text size for this specific web site alone by adding a couple of small adjustment buttons ("-", "+", and "R") in the menu bar which always should be shown in the top of the window. At least if the browser is a newer version of Firefox or Microsoft Internet Explorer! (Which should cover approximately 90% of all users at the time of writing.)

If the settings in the browser of the user permits this, the text size is stored in a cookie, and saved for later retrieval (for one year, if the cookie isn't removed in some way or another).

For some, to me inexplainable, reason the default font size in Microsoft Internet Explorer always seem to be set to a relively large size compared to what designers of web pages normally appear to prefer. (I have not yet been successfull in finding out, if it is possible to change the default font size used by Internet Explorer. You can select the Largest, Larger, Medium, Smaller, or Smallest Text Size, but how you can change the acual size of what IE denotes the Medium Size, is still not clear to me!)

On newer Microsoft Windows systems having high resolution screens it is possible to inform Windows about the high resolution screen. Refer to the article:
Adjusting Scale for Higher DPI Screens
at msdn.microsoft.com.

On my own Dell PC with Windows XP Home Edition and a screen resolution of 1680x1050 pixels the Display DPI was set to "Large size (120 DPI)", and at the same time the UseHR value under HKEY_CURRENT_USER; Software; Microsoft; Internet Explorer; Main in the registry was set to "1". This made Internet Explorer enlarge graphics shown in the browser with 125%. Even if this seems sensible in theory, the resulting display quality for graphics was NOT satisfactory. Because of this I have changed HKEY_CURRENT_USER; Software; Microsoft; Internet Explorer; Main; UseHR to "0", WITHOUT CHANGING Display DPI! This improved the display quality of graphics, but appearently this does NOT influence on the font size used for text in Internet Explorer - BAAH! As always the designers at Microsoft seem to think that they have the eternal wisdom and knows everything best! There is quite obviously NO known method to change the basic font size used by Internet Explorer 6 for Text Size "Medium"!

So if you think, the text size used on this page is quite large, it may be because you are used to look at pages designed to be browsed using primarely Internet Explorer.

---
It is my humble opinion, that web page designers should recent from defining font sizes in any unit like points, pixels, or whatever, for any text, except when used for logos, trademarks, and the like!
---

I will not hesitate to confess, that I have indeed made the same mistake using totally fixed font sizes, as mentioned above, on some of the older pages found on this site. Sorry ...

[ 2008-06-22 ]